Manager Parteneriate la Agenția de Guvernare Electronică

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) anunță concurs de angajare pentru suplinirea funcției Manager Parteneriate, în cadrul Direcției Management instituțional, pentru stabilirea, coordonarea și menținerea parteneriatelor cu instituțiile locale și internaționale, organizațiile internaționale și comunitatea donatorilor, companiile private internaționale și locale, precum și identificarea continuă a noilor oportunități de a exporta experiența și cunoștințele Republicii Moldova în domeniul e-guvernării, a modernizării și transformării electronice a serviciilor administrative.

Atribuțiile de bază ale funcției

 • Definirea direcțiilor-cheie și domeniilor prioritare de dezvoltare a parteneriatelor în cadrul AGE prin alinierea inovațiilor din domeniul TI în Guvern la cele mai bune practici internaționale și dezvoltarea unui cadru durabil de colaborare între sectorul public și privat, la nivel local și internațional;
 • Identificarea și maparea partenerilor actuali și celor potențiali ai AGE, în baza priorităților instituției și ale domeniului de e-guvernare și modernizare a serviciilor administrative, stabilite pe termen lung;
 • Prioritizarea oportunităților de a exporta experiența și cunoștințele (know-how) Republicii Moldova în domeniul guvernării electronice, e-transformării și modernizării serviciilor publice;
 • Mobilizarea și asigurarea congruenței asistenței externe pentru suportul agendei AGE și sporirea impactului agendei digitale;
 • Participarea în activitățile de informare și promovare organizate în contextul promovării agendei AGE pentru sporirea vizibilității rolului și rezultatelor obținute de către instituție.
 • Participarea la planificarea și realizarea campaniilor de advocacy;
 • Participarea în elaborarea Planurilor anuale de acțiuni pentru informare, promovare și advocacy.

Responsabilități

 • Să identifice partenerii actuali și cei potențiali ai AGE din diverse sectoare: public, privat, mass-media, societatea civilă, mediul academic, parteneri de dezvoltare, actori-cheie la nivel național și internațional; să elaboreze și să actualizeze lista de distribuție;
 • Să elaboreze Nota de concept a parteneriatelor în cadrul AGE prin trasarea direcțiilor-cheie și domeniilor prioritare de dezvoltare pe termen scurt și lung.
 • Cartografierea parteneriatelor (Partnership Map) va fi parte componentă a Notei de concept;
 • Să demareze și să mențină un dialog de colaborare pe termen lung cu omologii AGE din alte state (Belgia, Estonia, Austria, Marea Britanie, Cehia, Spania, etc.) pentru asigurarea unui schimb de bune practici cu privire la evoluțiile din domeniul e-transformării și modernizării serviciilor publice;
 • Să demareze și să mențină un dialog de colaborare cu omologii internaționali, interesați de realizările obținute de către AGE prin promovarea exportului de experiență și cunoștințe (know-how) în domeniul guvernării electronice, e-transformării și modernizării serviciilor publice;
 • Să elaboreze Acordurile de colaborare cu partenerii AGE, să participe la negocierea acestora și să coordoneze implementarea lor, la nivel bilateral sau multilateral.
 • Să continue și să intensifice dialogul-cadru cu partenerii de dezvoltare ai AGE (Banca Mondială, PNUD, UN Women, USAID, AmCham, etc.) prin implementarea cu succes a activităților demarate, dar și participarea, pe viitor, la diverse programe de granturi, fundraising, care au tangențe cu agenda AGE.
 • Să conceptualizeze, coordoneze și organizeze, întâlnirile cu reprezentanții sectorului public, societatea civilă, sectorul privat, partenerii de dezvoltare, mass-media și alte părți cointeresate, în colaborare cu alți membri relevanți ai echipei AGE, pentru asigurarea unei vizibilități mai bune a instituției și activităților în care este antrenată.
 • Să elaboreze materialele de comunicare destinate parteneriatelor prezente sau viitoare și să actualizeze, împreună cu membrii echipei AGE, agenda evenimentelor publice și de informare.

Condiții de participare la concurs

Cerințe obligatorii

 • Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • Studii de licență și MA (sau echivalent) în administrație publică, relații internaționale, științe politice, științe ale comunicării, administrarea afacerilor sau alte domenii aferente, în cadrul unei universități naționale sau internaționale;
 • Minimum 5 ani de experiență de muncă în conceptualizarea, negocierea, gestionarea și implementarea proiectelor internaționale, de preferință legate de buna guvernare, administrația publică, integrarea UE, consultanță strategică;
 • Minim 5 ani de experiență de colaborare cu diverse instituții guvernamentale în parteneriate de succes pe advocacy în sectorul public, inclusiv sectorul IT;
 • Minim 5 ani de experiență de colaborare cu organizațiile partenerilor de dezvoltare și cu comunitatea internațională;
 • Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbilor română, rusă și a limbii engleze.
 • Cunoașterea lucrului la computer – MS Office 365;
 • Integritate profesională demonstrată prin intermediul angajamentelor anterioare.

Cerințe facultative

 • Experiența profesională anterioară în domeniile modernizării serviciilor publice guvernamentale, guvernării electronice, tehnologiilor informaționale va constitui un avantaj.
 • Experiență anterioară de conlucrare cu autoritățile administrațiilor publice din alte state, participare la elaborarea și negocierea acordurilor de colaborare, inclusiv Memorandum of Understanding (MoU).
 • Conlucrarea eficientă cu autoritățile administrației publice centrale prestatoare de servicii, autoritățile autonome, factorii de decizie din cadrul administrației de stat, funcționari cu funcții de răspundere, cooperarea și interacționarea cu managerii și angajații instituțiilor de toate nivelele.

Calități și competențe

 • Spirit de inițiativă și angajament față de valorile AGE;
 • Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 • Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini,;
 • Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 • Abilități de întreținere a dialogurilor la nivel multi-cultural, respectând principiile de bază ale incluziunii sociale, echității sociale și diversității pe bază de gen, religie, grup etnic.
 • Excelente abilități de scriere;
 • Excelente abilități de prezentare în public;
 • Abilități de comunicare și de luare a deciziilor.

Pentru participare la concurs se depune următorul dosar:

 1. Scrisoare de intenție prin intermediul căreia se va explica interesul față de funcție și contribuția profesională care poate fi adusă de către candidat la suplinirea postului vacant;
 2. Curriculum Vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae) și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”.

Dosarul urmează a fi depus până la data de 18 octombrie 2019, ora 17:00, la adresa de email hr@egov.md. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare.


Advertisement

Oportunitati