Cerere de oferte și caietul de sarcini pentru conceptualizarea și producerea unui spot publicitar

Cerere de oferte și caietul de sarcini pentru conceptualizarea și producerea unui spot publicitar

Informaţii generale

Rudeana SRL-D, un start-up înregistrat în municipiul Iași, România, solicită oferte de preț de la companii, studiouri și agenții cu experiență în executarea de materiale publicitare audiovizuale, în vederea elaborării unui concept de spot publicitar și producerii acestuia. 

Sursa de finanţare

Proiect finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa  prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non – agricol din zona urbană.

Misiunea spotului: 

1) Prezentarea unei platforme web pentru competiții intelectuale ca o modalitate de a petrece util timpul liber în zilele de week-end. 

2) Promovarea platformei web ca un instrument de tip quizz pentru generarea veniturilor cu ajutorul cunoștințelor acumulate. 

3) Convingerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai internetului – vorbitori de română – să se programeze și să participe la viitoarele competiții. 

Descrierea produselor solicitate:

1. Spot publicitar cu durata până la 20 de secunde, în limba română, adaptat pentru televiziune/radio, în format digital pe FTP și pe DVD, executat în baza selecției beneficiarului; 

2. Versiune scurtă a spotului (până la 8 secunde), în limba română, adaptată pentru web, în format digital pe FTP și pe DVD. 

Audiența-țintă:

Spotul este destinat preponderent persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, orice sex, care au acces la calculator desktop/laptop, conectat la internet, au abilități medii de gestionare a calculatorului, și sunt dispuse să parieze sume simbolice pe cunoștințele proprii. 

Competițiile vor fi organizate în zilele de week-end. Scopul acestora este de a oferi cât mai multe răspunsuri corecte la un anumit număr de întrebări, într-un interval limitat de timp, cu remunerarea financiară a câștigătorilor erudiți.

Canalele de distribuție: 

• Televiziune / Radio

• Youtube

• Google Ads

• Rețelele sociale

• Aplicații mobile

Cerințe:

- Spotul va include scene cu participarea actorilor adulți, conform conceptului aprobat, și elemente de grafică explicativă, precum și adresa URL a platformei web. Locul acțiunii – interiorul unei (unor) reședințe;

- Prestatorul va asigura originalitatea și atractivitatea conceptului de spot, consistența și claritatea mesajului publicitar, calitatea înaltă a imaginilor video și înregistrărilor audio, și livrarea în termen a produselor;

- Prestatorul va depune maximum efort creativ și va argumenta raționamentele care stau la baza conceptelor propuse, cu descrierea impactului așteptat de la grupurile-țintă, a canalelor de distribuție potrivite; 

- Prestatorul își asumă toate cheltuielile legate de casting, remunerarea actorilor, subcontractări, filmări, decor, chirie de echipamente și spațiu, elaborarea graficii computerizate, editare și montare, etc., primind rambursarea cheltuielilor și onorariul pentru servicii după acceptarea oficială a tuturor produselor în versiune finală;

- Prestatorul va coordona graficul de execuție și activitățile legate de producerea spotului cu beneficiarul, în conformitate cu contractul de prestări servicii, și va modifica / adapta / ajusta produsul final la necesitățile acestuia. 

- Layout-ul tuturor materialelor realizate conform contractului de prestări servicii între prestator și beneficiar va respecta toate prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020. 

- Toate materialele realizate după semnarea contractului vor primi acceptul pentru producere de la beneficiar, în urma avizului primit de la autoritatea de management a Programului Operațional Capital Uman.

- Drepturile de autor și proprietate inclusiv utilizare și exploatare asupra materialelor publicitare produse vor fi cesionate beneficiarului în exclusivitate. 

- Prețul urmează a fi indicat în Lei românești sau Euro. Prețul nu va fi actualizat sau modificat în funcție de valoarea cursului euro. 

- Plata se va face numai după prestarea serviciilor, cu prezentarea dovezii atingerii scopurilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Plata se va face pe bază de facturi, însoțite de procese verbale de recepție și rapoarte de activitate. 

Termene pentru livrarea produselor finale: 

1. Spotul publicitar cu durata până la 20 de secunde, adaptat pentru televiziune/radio, în maxim 30 de zile după semnarea contractului. 

2. Versiune scurtă a spotului (până la 8 secunde), adaptată pentru web, în maxim 30 de zile după semnarea contractului. 

Termenele pentru livrarea produselor finale pot fi modificate, iar perioada de execuție poate fi respectiv prelungită sau scurtată, doar cu permisiunea beneficiarului, în urma avizului primit de la autoritatea de management. 

Oferta va conține: 

1. Formularul de ofertă (atașat), semnat și cu aplicarea ștampilei, scanat în format PDF. Prețul va fi indicat în RON sau EUR și va cuprinde producerea spotului pentru televiziune/radio și a versiunii scurte pentru web. 

2. Declarație pe propria răspundere (PDF/Jpeg), semnată de administratorul sau reprezentantul legal al ofertantului, privind lipsa datoriilor la bugetul general consolidat sau la bugetul social. 

3. Declarație pe propria răspundere (PDF/Jpeg), semnată de administratorul sau reprezentantul legal al ofertantului, privind necorespunderea cu situaţiile prevăzute în art. 14 si 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor: 

30 iunie 2019. 

Ofertele vor fi expediate la:

office@rudeana.com  și/sau bonaur.co@gmail.com 

Mențiuni: 

Doar ofertanții selectați vor fi contactați. 


Advertisement

Oportunitati