Concurs de selectare a unui ofertant pentru asigurarea serviciilor de publicitate (TV și radio)

Agenţia Pentru Dezvoltarea Regională şi Integrarea Europeană Ungheni – ADRIEU anunță concurs pentru selectarea unui executor (persoana juridica) în vederea prestării serviciilor de publicitate - CPV 79341000-6 – realizare si difuzare a 2 TV și 2 radio SPOT-URI (REPETAT), în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea nivelului de pregatire în cazul situațiilor de urgență a structurilor medicale și a populației din Ucraina si Republica Moldova” NR. 83249068, implementat in Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina.

GRUP ȚINTĂ: populația, personalul medical și voluntari din raionul Ungheni, alte părți interesate

OFERTA VA FI DEPUSĂ RESPECTÂND URMĂTOARELE CONDIȚII: 

1. SPECIFICAȚIILE TEHNICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR: 

- TV SPOT-URI DIFERITE: 2 cu o durată de 45 secunde fiecare, cu difuzarea de cel putin 10 ori fiecare în mass media centrala/locala. Minim 30% dintre spoturi vor fi difuzate in intervalale orare de maxima audienta. In alegerea posturilor nationale si/sau locale TV, prestatorul va avea in vedere publicul tinta al campaniei. Filmarea se va realiza in format Full HD. Spoturile TV finale vor fi predate Autorității Contractante pe suport Hard Disk şi DVD. Toate materialele se predau pe baza unui proces de predare-primire.

- RADIO SPOT-URI DIFERITE: 2 cu o durată de 30-45 secunde fiecare. Campania radio va cuprinde un minim de 25 de difuzari ale fiecărui spot radio și se va derula în perioada de campanie propusa. Minim 30% dintre spoturi vor fi difuzate in intervalul orar 07.00 – 10.00. Spoturile radio finale vor fi predate Autorității Contractante pe suport Hard Disk şi DVD. Toate materialele se predau pe baza unui proces de predare-primire.

2. OFERTANȚII pot depune o singură ofertă în cadrul prezentei cereri.

3. PREȚUL trebuie să fie calculat în lei MDL la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea adresă: or. Ungheni,str.Barbu Lăutaru 26.

4.EVALUAREA OFERTEI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi vor fi evaluate prin compararea prețurilor. La evaluarea ofertelor se va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;

b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

5. ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat, va garanta asigurarea calității conform cu condițiile înaintate și va fi semnat pentru PERIOADA OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2018.

6. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, din data limită de prezentare a ofertelor.

7. CERINŢE SPECIFICE FAŢĂ DE CANDIDAŢI: 

  • Experienţa prestatorului în realizarea MATERIALELOR PROMOȚIONALE; 
  • Oferta tehnică şi financiară (costul) pentru prestarea serviciilor solicitate;
  • Termenul executării şi livrării produsului solicitat.
  • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânşi;

8. DOSARUL DE APLICARE VA INCLUDE:

  • Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii si genurile de activitate
  • Certificat privind lipsa datoriilor fata de buget
  • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului conform cu cerinţele înaintate;
  • Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru produsul solicitat;
  • CV-ul şi alte documente care vor demonstra experienţa în domeniu;
  • Lista clienţilor anteriori şi a produselor relevante realizate (desfăşurate în ultimii 2 ani).

TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR ESTE 05 OCTOMBRIE 2018, ORA 12 .00.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către Agenţia pentru Dezvoltarea Regională şi Integrarea Europeană Ungheni – ADRIEU pînă la data limită menționată în cerere. 

Caietul de sarcini poate fi solicitat. Se acceptă expedierea ofertelor(dosarului ) prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației la următoarea adresă:or. Ungheni,str.Barbu Lăutaru 26 sau pe adresa de e-mail: ao.adrieu@yahoo.com. Pentru informații suplimentare tel. 078393310, 078223241. 

Proiectul "Îmbunătățirea nivelului de pregatire în cazul situațiilor de urgență a structurilor medicale și a populației din Ucraina si Republica Moldova” No 83249068, este implementat in Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) finanţat de Comisia Europeană

www.eaptc.com


Advertisement

Oportunitati