Finanțare la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul Global de Mediu (GEF/FGM) şi Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), vor selecta beneficiari, care prin conlucrarea directă cu UCIP IFAD și a specialiștilor din domeniu, vor contribui la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, ca măsuri de prevenire și stopare a proceselor de eroziune a solurilor, dar şi de sporire a rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice.

Asistență financiară va fi sub formă de grant pentru înfiinţarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi.

Beneficiarii

În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi vor fi Autoritățile Publice Locale (Primării)* din toate regiunile Moldovei, fiind acordată prioritate participanților care dețin terenuri care necesită măsuri de reabilitare în partea de Sud și Centru a țării. Instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile (centrele de excelență) agricole, stațiunile tehnico- și didactico – experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul, când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone rurale.

Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

 1. Fâșii de filtrare – fâșie formată din ierburi perene, înfiinţată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă;
 2. Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc;
 3. Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice. Aceste terenuri sunt reabilitate prin curățirea de deșeuri, renivelare și înierbare cu ierburi sau arbori forestieri, astfel prevenindu-se poluarea bazinelor de apă în urma eroziunii solului;
 4. Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale;
 5. Terase înierbate – presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 • Pentru înființarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi vor fi acordate granturi în proporţie de 100 % (care nu va include TVA) calculate în baza devizurilor incluse în fișele tehnologice ale proiectelor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi care urmează a fi elaborate de specialişti în domeniu cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 700 dolari SUA per ha.
 • Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
 • Granturile aprobate se rambursează după efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare.
 • Beneficiarii vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființare/reabilitare vor fi mai mari decât suma grantului disponibil per ha.
 • Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, nu vor fi acceptați pentru finanțare.

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de aceste granturi solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți) - Nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale
 • Să dețină în proprietate pășuni, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționeze să înființeze învelişuri de ierburi;
 • Să asigure paza și întreținerea calificată a învelişurilor de ierburi în următorii 3 ani după înființare/reabilitare.

Lista documentelor de aplicare

La depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul APL sau al instituției (Anexa 1);
 2. Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept;
 3. Decizia consiliului local de alocare a terenului pe care urmează să fie efectuate lucrările de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi;
 4. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile (cu planul geometric) pentru terenuri/parcele/loturi de pământ acoperite de învelişuri de ierburi (păşuni) sau pe care se planifică înființarea învelişurilor de ierburi (valabil doar pe terenurile unde sunt formate bunuri imobile) sau Schema suprafeței terenului pe care se planifică înființarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi și va include coordonatele GPS, nr. cadastral scurt și numărul conturului (valabil doar pe terenurile unde nu sunt formate bunuri imobile).
 5. Declarația pe propria răspundere privind alocarea resurselor financiare pentru îngrijirea și protecția învelişurilor de ierburi pe o perioadă de cel puțin 3 ani după semănare și privind veridicitatea datelor prezentate (Anexa 2).
 6. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3).

UCIP IFAD își rezervă dreptul de a solicita și alte documente și informații suplimentare pentru clarificări.

Dosarul de aplicare, cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, cu indicarea denumirii categoriei de grant „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, se va expedia electronic într-un singur fișier format PDF, la adresa de e-mail: office@ucipifad.md, până la data limită de recepționare a cererilor și anume 31 mai 2020, ora 17:00, urmând a fi prezentate în original doar de solicitanții de grant aprobați la etapa de pre-calificare la sediul UCIP IFAD, adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir.1303, mun. Chișinău.

Cerere_infiintarea-reabilitarea invelisurilor de ierburi_2020_GEF-ASAP


Advertisement

Oportunitati