Riscul de credit şi alte priorități ale Băncii Naționale în supravegherea bancară pentru anul 2020

shadow
Vineri, 24.01.2020 06:59   450
Una din cele şapte priorităţi, în supravegherea bancară a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru anul 2020, este riscul de credit.

Potrivit BNM, în ultima perioadă se înregistrează o creștere semnificativă a creditelor acordate pentru procurarea/construcția imobilului și a creditelor de consum.

Monitorizarea creditelor acordate persoanelor fizice 

Astfel, în 11 luni ale anului 2019, portofoliul creditelor acordate pentru procurarea/construcția imobilului a crescut cu 53,7%, iar al creditelor de consum cu - 31,2%. În consecinţă, s-a majorat cu 13,2% şi portofoliul de credite pe sectorul bancar.

"Actualmente, calitatea acestora este favorabilă. Creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului și creditele de consum clasificate în categorii neperformante dețin ponderi mici în totalul creditelor acordate în ramurile respective, constituind 2.5 la sută și respectiv 3.9 la sută.

De menționat, totuși, că majorarea ponderii acestor credite pot genera în viitor anumite riscuri legate de concentrarea sectorială, inclusiv recuperarea acestora, mai ales în cazul creditelor de consum care, în mare parte, sunt acordate fără garanții materiale", susţine BNM.

Autoritatea bancară precizează că evoluția ulterioară a creditelor acordate persoanelor fizice va fi monitorizată, în cadrul supravegherii din oficiu pe parcursul anului 2020.

Totodată, Banca Națională va intensifica controalele tematice pe teren, în vederea axării pe evaluarea riscului de credit, pe verificarea portofoliilor de credite acordate în ramurile sus-menționate, în special procedurile de acordare și monitorizare, precum și pe evoluția acestor credite în raport cu apetitul la risc al băncilor.

Advertisement

Creditele neperformante

Cât despre calitatea portofoliului de credite, BNM susţine că pe parcursul anului 2019, acesta a înregistrat tendințe pozitive.

Astfel, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a diminuat cu trei puncte procentuale şi, la situația din 30 noiembrie 2019, constituia 9,5%.

Deși băncile au atins progrese privind diminuarea ponderii creditelor neperformante, este necesară întreprinderea în continuare a măsurilor pentru reducerea acestora. Astfel, în anul 2020, Banca Națională va monitoriza modul de realizare de către bănci a strategiilor de reducere a creditelor neperformante.

Cele 7 priorităţi

În scopul protejării intereselor deponenților şi asigurării stabilității şi viabilității sistemului bancar, BNM asigură supravegherea prudențială a băncilor din Republica Moldova, urmărind respectarea cerințelor legale, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activității bancare.

Urmare a evaluării principalelor riscuri și provocări aferente activității băncilor, ținând cont de cadrul actual de reglementare și supraveghere bancară din Republica Moldova și de cele mai recente evoluții economice, BNM a stabilit domeniile principale, pe care se va axa în procesul de supraveghere bancară pentru anul 2020:

I. Guvernanța internă, managementul riscului, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) și procesul intern de evaluare a adecvării lichidității (ILAAP)

II. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

III. Riscul de credit

IV. Riscul operațional

V. Planurile de redresare

VI. Riscul asociat tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC)

VII. Riscurile asociate utilizării sistemelor de plăți

Banca Națională încurajează băncile să-și perfecționeze continuu mecanismele de administrare, fapt care va contribui la promovarea unui sector bancar stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității sectorului bancar autohton pentru deponenți și clienți, precum și pentru potențiali investitori și creditori.

Identificarea și evaluarea riscurilor, cu care se confruntă entitățile supravegheate, sunt esențiale pentru realizarea cu succes a atribuției de supraveghere bancară. Analiza riscurilor servește, de asemenea, drept bază pentru definirea priorităților în materie de supraveghere, ca parte a procesului de planificare strategică și utilizare rațională a resurselor umane.Oportunitati