Situația financiară a sectorului bancar

shadow
Luni, 19.08.2019 09:15   893
În prima jumătate a acestui an situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către băncile licențiate, a înregistrat tendințe pozitive.

La finele lunii iunie, activele totale ale celor 11 bănci din Moldova au însumat 86,9 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I al anului 2019 cu 4,6% (3,8 miliarde lei), arată un raport al Băncii Naționale a Moldovei.

Activele și obligațiunile

În structura activelor, cea mai semnificativă creștere a înregistrat articolul credite și avansuri cu 9,5% (3,3 miliarde lei).

La 30 iunie, soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 43,4% din totalul activelor sau 37,7 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,4% (3,3 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului semestru 2019 s-a majorat cu 22,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului și la creditele de consum, inclusiv ca urmare a micșorării pe parcursul perioadei de referință a ratei dobânzii. Totodată, Banca Națională continuă să încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale.

Investițiile în valori mobiliare de stat

Investițiile în valori mobiliare (certificatele BNM și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 12,5% (10,9 miliarde lei) din totalul activelor, fiind cu 2,7 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2018.

Restul activelor, care constituie 44,1%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci și în numerar etc.

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 1,9 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 10,6% la 30.06.2019. Această pondere s-a diminuat la majoritatea băncilor, indicatorul menționat variind de la 4,9% până la 26%. În mare parte, băncile își mențin tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

Diminuarea ponderii creditelor neperformante în total credite s-a datorat în principal diminuării soldului creditelor neperformante cu 7,3% (323,3 milioane lei), concomitent cu majorarea soldului brut al creditelor cu 9,4% (3,3 miliarde lei).

Depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 2,8 miliarde lei 

Totodată, s-a înregistrat o tendință de majorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea s-au majorat cu 3,5% în perioada de referință, constituind 65,7 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 67,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 32% și depozitele băncilor – 0,3%).

Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 2,8 miliarde lei (6,8%), în timp ce soldul depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 677,3 milioane lei (3,1%).

Din totalul depozitelor, 57,4% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat nesemnificativ cu 374,8 milioane lei (1,0%), constituind 37,7 miliarde lei la 30.06.2019.

Advertisement

Depozitele în valută au constituit 42,6% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei de referință cu 1,9 miliarde lei (7,1%), alcătuind 27,9 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută, echivalentul a 331,6 milioane lei, totodată, diferența de curs valutar a alcătuit (+1,5) miliarde lei.

Veniturile și rentabilitatea

La 30.06.2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 1,2 miliarde lei, majorându-se cu 30,8% (271,4 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 3,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 61,3% (2,2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 38,7% (1,4 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 2,4 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,7% din totalul cheltuielilor (679,6 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,3% din totalul cheltuielilor (1,7 miliarde lei).

Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de creșterea veniturilor neaferente dobânzilor cu 12,7% sau cu 152,9 milioane lei, în special urmare creșterii veniturilor din onorarii și comisioane cu 15,9% (122,1 milioane lei).

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 10,9% sau cu 83,1 milioane lei. Majorarea nesemnificativă a veniturilor din dobânzi cu 0,5% sau cu 11,2 milioane lei, s-a produs ca rezultat al descreșterii ratei medii a dobânzii la credite.

La 30.06.2019, rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului au constituit 2,6% și respectiv 15,5%, fiind în creștere cu 0,9 p.p. și respectiv cu 5,2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel ca la finele anului 2018.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) s-a diminuat cu 3.1 p.p., constituind 51,6% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că, cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 42,7%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 24,4% și mijloacele interbancare nete – 21,8%.

Pe parcursul semestrului I 2019 a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 4,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,6 p.p., a depozitelor la BNM cu 0,6 p.p., ponderea numerarului fiind la același nivel cu cel de la sfârșitul anului precedent.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 30.06.2019, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,5%, fiind practic la nivelul sfârșitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și variază între 19,2% și 65,7%.

La situația din 30.06.2019, fondurile proprii totale au constituit 11,5 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 4,8% (522,4 mil. lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată în special de reflectarea de către bănci a profitului eligibil după desfășurarea adunării generale a acționarilor.

4 bănci depășesc limita prudențială a expunerii maxime față de un client 

BNM mai precizează că pe 19 iunie 2019 au intrat în vigoare noile modificări la Regulamentul cu privire la expunerile "mari” și la Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, prin care a fost schimbat modul de calcul al expunerilor mari și al expunerilor față de persoanele afiliate, care prevede calcularea expunerilor luând în considerație efectul diminuării riscului de credit (micșorarea cu reducerile la aceste expuneri), precum și menținerea fondurilor proprii totale pentru excedentul stabilit prin regulament.

Totodată, a fost modificată cerința privind includerea în calculul expunerilor mari a mijloacelor bănești înregistrate în conturile "Nostro” și a plasărilor în băncile care dețin nivelul 3 de calitate a creditului. Astfel, începând cu 19.06.2019, plasările în băncile cu ratingul BBB-/Baa3 atribuit de către cel puțin una din agențiile Standard&Poor’s, Moody’s și Fitch-IBCA, sunt incluse în calculul expunerilor mari.

În rezultatul modificărilor menționate, patru bănci depășesc limita prudențială a expunerii maxime față de un client sau față de un grup de clienți aflați în legătură stabilită de BNM de 15% din capitalul eligibil.

Referitor la respectarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, o bancă depășește limita prudențială de 10% a raportului dintre valoarea expunerii maxime față de o persoană afiliată și/sau un grup de clienți aflați în legătură și capitalul eligibil, iar două bănci depășesc limita prudențială de 20% a raportului dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor băncii față de persoanele afiliate și/sau grupuri de clienți aflați în legătură și capitalul eligibil.

BNM susține că monitorizează îndeaproape aceste depășiri și cooperează cu băncile pentru a asigura o bază normativă adecvată care să asigure o gestionare eficientă a riscurilor.

De asemenea, la două bănci raportul dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor din credite față de clienți sau grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30%. Având în vedere că băncile mențin cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu se consideră încălcare.Oportunitati