Cum Guvernul și ANRE au păcălit FMI și Comunitatea Energetică

shadow
Vineri, 10.11.2017 05:55   6514
A plecat misiunea Fondului Monetar Internațional și autoritățile de la Chișinău au răsuflat ușurat pentru că au reușit să evite scenariul cel mai prost: stoparea programului. Nu contează cum, spun unii. Dar problemele au rămas și alte instituții și companii internaționale scot la iveală problemele grave din multe sectoare și cum sunt mimate reformele.

E cazul unor sectoare precum energie, gaze, renovabile, eficiență, schimbarea climei, unde Comunitatea Energetică constată că în pofida unor progrese în privința respectării acquis-ului comunitar al energiei, Moldova se confruntă cu provocări legate de îmbunătățirea cadrului legislativ național.

Moldova nu respectă Directivele UE

Pe 27 octombrie 2017, bunăoară Secretariatul Comunității Energetice a emis o notă prin care anunță despre deschiderea cauzei ECS-14/16 împotriva Republicii Moldova. În evaluarea sa preliminară, Secretariatul constată că "Republica Moldova nu a transpus sau a transpus în mod incorect prevederile relevante din Directiva 2010/31/CE privind performanța energetică a clădirilor".

Citiți și:

Situația din sectorul energetic devine critică 

"Scopul acestei etape inițiale, în cadrul procedurii, este de a oferi Republicii Moldova posibilitatea de a reacționa la acuzațiile de nerespectare a legislației comunitare privind energia și de a permite Secretariatului să stabilească întregul context de fapt și juridic al cazului", se arată într-un comunicat al Secretariatului Comunității Energetice.

În conformitate cu articolele 7 și 17 din Regulamentul de procedură pentru soluționarea litigiilor, părților interesate li se poate acorda acces la dosar și pot prezenta Secretariatului observații scrise cu privire la acest caz în cursul procedurii preliminare". 

Autoritățile nu au comentat deocamdată acest caz, dar de abia acum este pus în discuție un proiect de lege privind performanța energetică a clădirilor.

Anterior contra Moldovei au mai fost inițiate astfel de proceduri și autoritățile de la Chișinău au fost nevoite să se conformeze.

Progrese minore, probleme majore

Dar asta este doar o parte a problemelor atestate în sector. Un raport al aceleiași instituții scoate la iveală progresele reale ale Moldovei în integrarea pe piața energetică europeană. Astfel la acest capitol suntem pe penultimul loc din cele opt state din regiune ce încearcă să se integreze în UE.

Ca un pas pozitiv este menționată adoptarea Legii energiei electrice în mai 2016, care transpune cel de-al treilea pachet energetic al UE și în baza căreia Moldova trebuie să accelereze adoptarea unei noi legislații de implementare sau să facă o revizuire a reglementărilor existente pentru alinierea la noul cadru juridic.

Un nou litigiu cu Gas Natural Fenosa

Aceste progrese realizate în 2016, sunt însă umbrite de un nou litigiu inițiat de către cel mai mare și singurul operator privat de distribuție (Gas Natural Fenosa n.r.) datorită modificării metodologiei tarifare de către autoritatea de reglementare a energiei din Moldova, ANRE, susține Secretariatul.

Amintim că tarifele pentru serviciile de distribuție a energiei au fost revizuite în martie 2017 pe baza modificărilor la Metodologia tarifară efectuate în februarie 2017. Potrivit experților, metodologia revizuită afectează recuperarea costurilor operatorului rețelei de distribuție în domenii precum pierderile de rețea, rata riscului de țară în calcularea mediei ponderate a costului capitalului și costul prelungirii duratei de viață a activelor.

Tudor Copaci, directorul general al ANRE a recunoscut existența unui astfel de litigiu, dar a respins acuzațiile că modificările la Metodologia tarifară ar fi afectat recuperarea costurilor companiei.

"Modificările au fost efectuate în conformitate cu noua lege a energiei electrice. Or ea ne obligă ca în termen de 24 luni de la intrarea în vigoare să aducem actele sale normative de reglementare în concordanță cu această", a precizat directorul ANRE.

Acesta a făcut referință la articolul 96, pct 21 din această lege care prevede că "Metodologiile de calculare a prețurilor și a tarifelor reglementate în vigoare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi vor fi revizuite de Agenție".

Au păcălit Fondul Monetar Internațional

În același timp Gas Natural Fenosa (GNF) susține că necesitatea implementării pachetul energetic III nu justifică aceste amendamente, care afectează parametrii specifici detaliați, incluși în tarifele de energie electrică.

Advertisement

"Parametrii tarifari specifici care au fost modificați în mod nejustificat sunt: ​​pierderile recunoscute de energie, rata rentabilității activelor (WACC) și costul prelungirii duratei de viață a activelor. În plus, s-a aplicat și o amendă de 6,2 milioane euro societății de distribuție GNF, pentru că a investit în anul 2015 sub pragul minim necesar.

Dar în anul 2015, inacțiunea ANRE de ajustare la timp a tarifului la nivelul de recuperare a costului energiei a provocat o lipsă de resurse în sistemul de electricitate (un deficit tarifar de 82 de milioane de euro). În acest context, pentru a evita reducerile masive de energie, distribuitorul GNF a acordat prioritate plății furnizorilor de energie și, prin urmare, nu a putut să își execute integral planul de investiții", se arată într-un răspuns pentru Mold-Street al grupului spaniol.

Totodată compania susține că modificările operate de Parlament și ANRE "au fost concepute astfel încât acestea să afecteze în cea mai mare parte GNF", dar nu și pe cele două rețele de distribuție deținute de stat.

"În concluzie, aparent, acordul semnat și condițiile FMI sunt îndeplinite, dar de facto, arieratele tarifare nu sunt recuperate efectiv, astfel, autoritățile moldovenești au înșelat nu numai GNF, ci și Comunitatea Energetică și FMI", constată Gas Natural Fenosa.

Citiți și:

FMI constată riscuri majore de ordin politic și macrofinanciar

Compania a depus și o plângere prin care solicită Comunității Energetice "să deschidă împotriva Republicii Moldova un proces de încălcare a dreptului comunitar, a Tratatului de instituire a Comunității Energetice și a principiilor statului de drept, a certitudinii juridice, a lipsei de discreție și a protejării climatului de afaceri adecvat".

În plus, GNF ia în considerare alte opțiuni, cum ar fi reluarea arbitrajului inițiat în august 2015 la Centrul Internațional pentru reglementarea diferendelor relative la investiții (ICSID)

Ucraina și Moldova ar urma să creeze o piață comună a energiei

În continuare în raportul Secretariatului Comunității Energetice se recomandă crearea unei piețe comune a energiei electrice între Ucraina și Moldova, "ce ar permite furnizorilor angro din Moldova să li se acorde un acces nediscriminatoriu la piața de aprovizionare mai competitivă a Ucrainei, precum și accesul pe piață la capacitățile de interconectare pentru comerțul transfrontalier".

De asemenea, trebuie luată o decizie și cu privire la cele mai potrivite interconexiuni cu România. Proiectele viitoare urmăresc creșterea securității aprovizionării cu energie electrică în Moldova, reducerea dependenței de foarte puține surse de furnizare a energiei electrice și asigurarea unei concurențe sporite în beneficiul clienților din Moldova.

Lipsă de progrese concrete în implementarea Legii gazelor

În ceea ce privește gazele, Republica Moldova trebuie încă să rectifice neconformitățile identificate în Legea privind gazele naturale, fie prin modificări, fie, dacă este posibil, prin legislație secundară. "Până în prezent, nu s-au înregistrat progrese concrete în implementarea Legii", susțin specialiștii de la Comunitatea Energetică.

Potrivit lor, pregătirea pentru separarea operatorilor de transport și de sistem în conformitate cu cel de-al treilea pachet energetic ar trebui să înceapă fără întârziere, astfel încât operatorii separați în mod corespunzător să fie deja desemnați și certificați până la 1 ianuarie 2020. Astfel Moldova trebuie să implementeze separarea legală și funcțională a companiilor Vestmoldtransgaz, Moldovatransgaz și Chișinău-gaz. 

În plus trebuie elaborate, adoptate și aplicate în practică metodologii tarifare pentru tranzitul gazelor la intrare/ieșire, astfel încât, în primul rând, să se asigure respectarea acquis-ului și, în al doilea rând, să se permită operațiuni transparente și nediscriminatorii pe piața de gaze naturale și deschiderea reală a acesteia.

Tudor Copaci, șeful ANRE susține că nu sunt motive de îngrijorare pentru că mai este timp și se lucrează în direcția restructurării sectorului și în perfecționarea legislației.

Secretariatul susține însă că pentru a spori competitivitatea și lichiditatea pieței gazelor, trebuie introduse reguli de schimbare a furnizorilor, iar concurența efectivă dintre furnizori va fi declanșată prin eliminarea drepturilor exclusive de furnizare deținute în prezent de furnizorii existenți.

Amânarea la energia regenerabilă

În domeniul energiei regenerabile, experții constată că amânarea intrării în vigoare a Legii privind promovarea energiei din surse regenerabile, majorează diferența de respectare a acquis-ul privind acest tip de resursă energetică.

Potrivit raportului Moldova trebuie să adopte reguli privind licitațiile pentru acordarea de sprijin proiectelor de energie regenerabilă și trebuie să simplifice procedurile administrative și metodologiile pentru determinarea costului conectării la rețelele de transport și distribuție. Ulterior, monitorizarea eficacității măsurilor adoptate de către Ministerul Economiei va fi crucială.

Vom importa biocombustibil în loc să procesăm resturile vegetale

Şi la cadrul de reglementare pentru biocombustibili ar urma să fie introduse criteriile de durabilitate și stimulentele de producție adecvate. Or, lipsa de progres îngreunează în continuare dezvoltarea potențialului agricol semnificativ al țării, care ar trebui să fie utilizat mai degrabă decât să se bazeze pe importurile de biocombustibili pentru a atinge obiectivul de 10% din piața de combustibil în 2020, se arată în raport.

Pe parcursul anului 2017, Moldova a înregistrat progrese importante prin adoptarea unor reglementări necesare pentru punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor și elaborarea proiectului de lege privind eficiența energetică pentru transpunerea Directivei privind eficiența energetică.

Prima prioritate pentru Moldova ar trebui să fie aceea de a asigura respectarea deplină a Legii privind performanța energetică a clădirilor cu Directiva 2010/31/UE prin dezvoltarea și implementarea sistemului de certificare a clădirilor, inclusiv a software-ului de calculare a certificatelor. A doua prioritate este adoptarea Legii privind eficiența energetică, se arată în raport.

Moldova ar putea fi impusă să respectă angajamentele privind schimbările climatice

În privința schimbărilor climatice Secretariatul Comunității Energetice susține că Moldova a urmat prioritățile stabilite în raportul de implementare de anul trecut, cu excepția priorităților legate de directivele privind instalațiile mari de ardere și de emisiile industriale.

Cu toate acestea, Moldova trebuie să adopte fără întârziere măsurile legislative interne necesare pentru transpunerea în legislația națională a dispozițiilor relevante ale acestor directive. În caz contrar, secretariatul susține că va trebui să înceapă acțiunile de impunere a executării Directivelor UE.

Autorii susțin că în ceea ce privește sectorul climatic, o barieră rămasă în calea progresului în acest sector este capacitatea financiară și tehnică limitată a țării. 

"Moldova ar trebui să instituie oficial un sistem de inventariere prin adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea monitorizării și raportarea națională a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice cât mai curând posibil", se mai arată în studiul publicat de Secretariatul Comunității Energetice.

Citiți și:

Cum vor fi demiși directorii ANRE aleși pe criterii politice și fără studii speciale

* * *
Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie.    
This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory. 


Oportunitati