BNM anunță un plan de remediere la Moldindconbank

shadow
Sâmbătă, 30.07.2016 09:05   6196
Banca Națională a Moldovei anunță că un plan de remediere la Moldindconbank urmează să fie elaborat abia în luna august 2016

Pe parcursul primului semestru al anului 2016, sectorul bancar din Moldova a înregistrat o majorare a creditelor neperformante, însă nivelul înalt al capitalului a permis băncilor să absoarbă pierderile generate de această creștere. Totodată, se menține tendința de diminuare a activității de creditare, iar sectorul bancar rămâne dependent de circumstanțele mediului intern și extern, se arată într-o analiză a Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Cum decurge planul de remediere la cele trei bănci

Potrivit analizei ca urmare a constatării unor indici ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, BNM continuă să mențină procedura de supraveghere specială asupra trei cele mai mari bănci: Moldova-Agroindbank (MAIB), Moldindconbank (MICB) și Victoriabank (VICB), ce dețin în total 65,6% din activele sectorului.

Citiți și: Probleme la Moldindconbank. Profit mai mic cu 107 de milioane și sancțiuni de la BNM

"BNM a prescris băncilor vizate efectuarea unui studiu de diagnostic de către o companie de audit specializată în acest sens. Urmare rezultatelor studiilor de diagnostic, Banca Națională a adoptat decizii privind măsurile de remediere în activitatea Moldova-Agroindbank și Victoriabank, cerând înlăturarea tuturor neajunsurilor identificate", se arată în studiul BNM.

Instituția financiară principală a țării precizează că "planul de remediere cu privire la Moldindconbank urmează să fie elaborat în luna august 2016".

Cota capitalului străin a ajuns la 83%

Cât despre situația din sectorul bancar reflectată în baza rapoartelor remise de către bănci se constată că la 30 iunie 2016, cota investițiilor străine în capitalul băncilor s-a menținut practic la același nivel de la finele anului precedent (82,8%).

În același timp pentru asigurarea transparenței acționarilor și respectării de către acționari a exigențelor de calitate prevăzute în legislația în vigoare, în cadrul BNM a fost instituită o secție responsabilă de monitorizarea continuă a transparenței acționarilor.

În acest context, Banca Națională menționează o serie de acțiuni întreprinse, inclusiv constatarea că un grup de acționari ai MAIB acționează concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM.

Acțiuni anulate și acționari amendați

În consecință BNM a suspendat drepturile aferente acțiunilor deținute de către acționarii respectivi și ia obligat să le înstrăineze. Acționarii a căror activitate a fost constatată concertată nu au înstrăinat acțiunile în termenul stabilit, iar conducerea MAIB a anulat acțiunile respective și a emis altele noi, care vor fi expuse la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei pe 28 septembrie 2016.

Advertisement

BNM ia amendat și pe cinci acționari cu cotă substanțială ai EuroCreditBank. "pentru neprezentarea de către aceștia a informațiilor/documentelor necesare evaluării calității acționarilor și a respectării exigențelor prevăzute de actele normative/lege în vigoare, ceea ce creează impedimente Băncii Naționale în vederea identificării beneficiarilor efectivi ai deținătorilor de cote substanțiale în bancă".

Totodată, în vederea restabilirii guvernanței corporative și completării Consiliului de Administrație VICB, BNM a solicitat organizarea adunării generale extraordinare a acționarilor și urgentarea depunerii dosarelor candidaților noi numiți.

Tendințe contradictorii: activele cresc, creditele scad

Pe parcursul primelor șase luni, activele totale ale sistemului bancar au constituit 70,58 miliarde lei, cu 2,6% mai mult decât la finele anului trecut (+1,79 miliarde lei).

În schimb portofoliul de credite brut a scăzut cu 2,5% și a constituit la 30 iunie 2016 doar 52,8% în totalul activelor sau 37,24 miliarde lei. De asemenea, s-a redus și volumul total al creditelor noi acordate cu 15%, față de perioada similară a anului precedent, până la 10,9 miliarde de lei.

"Această micșorare este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobânzii înaltă la credite. Factorii sus- nominalizați au condus la redirecționarea investițiilor băncilor. Astfel, în perioada analizată s-au majorat preponderent investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat cu scadență mai mare de 35 zile) cu 28,1%, constituind 12,8% din totalul activelor.

Liderii au cele mai multe credite neperformante

Pe parcursul primului semestru 2016, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a crescut cu 6,2 puncte procentuale. față de finele anului 2015, constituind pe sistem 16,1% la 30 iunie 2016.

Cele mai mari creșteri a creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supraveghere specială, inclusiv ca urmare a cerințelor emise de către BNM privind reclasificarea creditelor, pornind de la abordarea prudențială aplicată regulator. De menționat că majoritatea creditelor reclasificate au fost acordate anterior instituirii de către BNM a supravegherii speciale.

Concomitent, ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 11.8 p.p. și a înregistrat 26,8%.

"Nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. Astfel, media suficienței capitalului ponderat la risc a constituit 27%, în creștere cu 0.7 p.p. comparativ cu finele anului precedent, indicator respectat de toate băncile (limita pentru fiecare bancă ≥16 la sută), variind între 20% și 145,7%", precizează autorii studiului.

Profit de 865.4 milioane lei, în special din dobânzi

Potrivit BNM. capitalul de gradul I a constituit 8,7 miliarde de lei și a descrescut cu 308 milioane lei (3,4%) pe parcursul semestrului I al anului 2016. Descreșterea a fost cauzată în principal de reclasificarea creditelor (majorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active și angajamente condiționale cu 48.9% (848.6 milioane lei)).

De asemenea, a fost înregistrată micșorarea capitalului cu 50 milioane lei, ca urmare a achiziționării de către FinComBank a acțiunilor sale. Concomitent, profitul nedistribuit și rezervele formate din profit s-au majorat cu 584,2 milioane lei (8,7%), astfel redirecționând profitul spre fortificarea capitalului.

În prima jumătate a anului băncile au obținut un profit de 865,4 milioane lei, în creștere cu 13,3% în cea mai mare parte din contul majorării veniturilor din dobânzi cu 40.9%. Concomitent, veniturile neaferente dobânzilor s-au micșorat cu 18%.

Populația continuă să aibă încredere în sistemul bancar

Respectarea de către bănci a indicatorilor lichidității și nivelul înalt al acestora relevă existența surselor adecvate de finanțare pentru acoperirea necesităților potențiale atît pe termen scurt, cât și pe termen lung, susține BNM.

Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0.7, fiind la același nivel comparativ cu finele anului precedent. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) s-a majorat cu 0.8 p.p., constituind 45%. Cea mai mare creștere în structura activelor lichide pe parcursul primului semestru a fost înregistrată la valorile mobiliare lichide, cu 79,3%.

În aceeași perioadă soldul depozitelor, a crescut cu 4%, constituind 52,22 miliarde lei. Cel mai mare impact asupra majorării au avut-o depozitele persoanelor fizice care au crescut cu 6,1%. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice s-a micșorat cu 0.7% și soldul depozitelor băncilor - cu 20,2%.

La 30 iunie 2016, în Republica Moldova funcționau 11 bănci licențiate de BNM, inclusiv patru sucursale ale băncilor și grupurilor străine.

Citiți și: Ce se întâmplă la Moldova-­Agroindbank. Un grup de acționari a rămas fără acțiuniOportunitati