Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

shadow
Duminică, 22.03.2020 09:15   1549
În anul 2019 situația financiară a celor 11 bănci comerciale din Republica Moldova a continuat să se înbunătățească, atestându-se o consolidare a fondurilor proprii și creștere a activelor și portofoliului de credite, arată un raport al Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit BNM în perioada de referință s-a redus ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Profitul obținut în anul 2019 a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului precedent. Concomitent, a crescut și volumul depozitelor, în special al depozitelor persoanelor fizice.

Băncile aflate sub supraveghere

În anul 2019 după transparentizarea structurii acționariatului, Moldova-Agroindbank a ieșit din regimul de supraveghere intensiv impus de BNM. 

Totodată a fost ridicat și regimul de intervenție timpurie asupra Moldindconbank, aplicat în octombrie 2016, urmare constatării de către BNM a activității concertate a unui grup de persoane.

În schimb în ianuarie 2019, urmare desfășurării procesului de transparentizare a acționariatului bancar, Comitetul executiv al BNM a impus aplicarea în cazul Energbank, a măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.

Totodată BNM a obligat grupuri de acționari de la Energbank și Fincombank să vândă acțiunile. Procesul însă nu s-a finalizat.

Pe parcursul anului 2019, mai multe bănci au fost sancționate cu avertisment, urmare controalelor tematice și complexe efectuate de BNM.

Avertismentele au fost aplicate ca urmare a nerespectării unor cerințe ale legislației cu privire la clasificarea activelor, obținerea informației și documentelor referitoare la debitori și proprietarii indirecți și beneficiarii efectivi ai acționarilor, efectuarea auditului activităților/operațiunilor externalizate, raportarea unor date eronate către BNM, precum și a deficiențelor constatate în sistemul de control intern, cadrul de administrare, în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii, sistemului de management al securității informației.

Activele și obligațiunile

La 31 decembrie 2019, activele totale ale celor 11 bănci au constituit 90,6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul anului 2019 cu 9,1% (7,5 miliarde lei).

Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 44,6% din totalul activelor sau 40,4 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 13,9% (4,9 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul anului 2019 s-a majorat cu 26,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea / construcția imobilului – cu 58,2% (2,3 miliarde lei) și la creditele de consum – cu 33,1% (1,7 miliarde). Totodată, Banca Națională continuă să încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale.

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au avut o pondere de 13,0% (11,8 miliarde lei) din totalul activelor, fiind cu 2,3 p.p. mai mică în comparație cu sfârșitul anului 2018.

Advertisement

Celelalte active, care constituie 42,4%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci și în numerar.

Volumul creditelor neperformante 

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 4,0 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 8,5% pe 31.12.2019.

Această pondere s-a diminuat la majoritatea băncilor, indicatorul menționat variind de la 4,6% până la 17,9%. În mare parte, băncile și-au menținut tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

Diminuarea ponderii creditelor neperformante în total credite s-a datorat, în principal, diminuării soldului creditelor neperformante cu 22,9% (1,017.0 milioane lei), concomitent cu majorarea soldului brut al creditelor cu 13,9% (4,9 miliarde lei).

2/3 din depozite sunt ale populației

Totodată, s-a înregistrat o tendință de majorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea au crescut cu 7,7% în perioada de referință, constituind 68,4 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 66,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 33,2% și depozitele băncilor – 0,1%).

Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 3,9 miliarde lei (9,4%) și a depozitelor persoanelor juridice cu 0,9 miliarde lei (4,5%).

Din totalul depozitelor, 59% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 3 miliarde lei (8%), constituind 40,3 miliarde lei la 31.12.2019. Depozitele în valută au constituit 41,0% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei de referință cu 1,9 miliarde lei (7,3%), alcătuind 28,0 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută, echivalentul a 2,1 miliarde lei, totodată, diferența de curs valutar a alcătuit -205 milioane lei.

Veniturile și rentabilitatea

Pe 31 decembrie 2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 2,3 miliarde lei, majorându-se cu 55,5% (805,9 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 7,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 60,4% (4,5 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 39,6% (2,9 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 5,2 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 26,8% din totalul cheltuielilor (1,4 miliarde lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 73,2% din totalul cheltuielilor (3,8 miliarde lei).

Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 12,6% sau cu 330,4 milioane lei. Concomitent, s-au majorat și veniturile din dobânzi cu 4,7% sau 204,4 mil. lei ca urmare a majorării portofoliului de credite.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 4,3% sau cu 62,2 milioane lei. Cheltuielile neaferente dobânzilor s-au micșorat cu 5,2% sau 208,9 mil. lei ca urmare a diminuării deprecierii la activele financiare și activele nefinanciare, concomitent cu majorarea amortizării la imobilizările corporale, a cheltuielilor privind onorariile și comisioanele și a cheltuielilor administrative.

Pe 31 decembrie 2019, rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului au constituit 2,5% și respectiv 14,6%, fiind în creștere cu 0,8 p.p. și, respectiv, cu 4,3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel ca la finele anului 2018.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) s-a diminuat cu 4,0 p.p., constituind 50,6% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că cele mai mari ponderi în activele lichide le dețin depozitele la BNM – 45,6%, valorile mobiliare lichide – 25,7% și mijloacele interbancare nete – 17,2%. Pe parcursul anului 2019, a crescut ponderea depozitelor la BNM cu 2,3 p.p. și a numerarului cu 0.3 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 2,2 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete cu 0,4 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, a fost respectat de toate băncile.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31.12.2019, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 25,3%, fiind în scădere cu 1,2 p.p. față de finele anului precedent. Limita reglementată a fost respectată de fiecare bancă și a variat între 19,2% și 52,0%.

La situația din 31 decembrie 2019, fondurile proprii totale au constituit 11,5 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 5,6% (612,2 mil. lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată în special de reflectarea de către bănci a profitului eligibil după desfășurarea adunărilor generale a acționarilor.

Potrivit BNM la situația din 31 decembrie 2019, băncile au respectat indicatorii prudențiali cu privire la expunerile mari și expunerile față de persoanele sale afiliate.

Totodată, la o bancă, raportul dintre indicatorul aferent sumei valorii agregate a expunerilor din credite față de clienți sau grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30%. Având în vedere că banca menține cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu constituie o încălcare, potrivit BNM.Oportunitati